Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2023, poz. 40 , 572 / oraz § 25 Statutu Gminy Nawojowa uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/364/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017r. /Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z dnia 25 października 2017r. poz. 6624/ zmienionego uchwałą Nr LIV/472/18 z dnia 3 października 2018r. /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 15 października 2018r. poz. 6858/, zmienionego uchwałą Nr XXIX/230/2021 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 stycznia 2021r. /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 5 lutego 2021r. poz.818/  zwołuję LXV sesję Rady Gminy Nawojowa VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 20 września 2023r. /środa/ o godz. 1300  w sali obrad Urzędu Gminy Nawojowa z proponowanym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Odczytanie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad LXIV

4.     Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

5.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nawojowa na lata 2023-2029

6.     Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej Gminy Nawojowa na 2023r.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu”.

9.     Interpelacje i zapytania Radnych

10.  Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania Radnych.

11.  Wystąpienia różne.

12.   Zamknięcie sesji.

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gmin.

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                              /-/ Józef Mirek