głosowanie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2023, poz. 40, 572, 1463, 1688 / oraz § 25 Statutu Gminy Nawojowa uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/364/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017r. /Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z dnia 25 października 2017r. poz. 6624/ zmienionego uchwałą Nr LIV/472/18 z dnia 3 października 2018r. /Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z dnia 15 października 2018r. poz. 6858/ zmienionego uchwałą Nr XXIX/230/2021 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 stycznia 2021r. /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 5 lutego 2021r. poz.818/ oraz zmienionego uchwałą Nr XXXVII/319/21 z dnia 19 listopada 2021r. /Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z dnia 30 listopada 2021r. poz. 6820/ zwołuję LXXV sesję Rady Gminy Nawojowa VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024r. /piątek/ o godz. 1300  z proponowanym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Odczytanie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z obrad LXXIII sesji.

4.  Przyjęcie protokołu z obrad LXXIV sesji.

5.  Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

6.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej Gminy Nawojowa na 2024 r.

7.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nawojowa na lata 2024-2029.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Żeleźnikowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na obszarze Gminy Nawojowa wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

9.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Żeleźnikowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na obszarze Gminy Nawojowa wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na obszarze Gminy Nawojowa wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

11.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa w 2024 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa w 2024 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegającej na budowie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

13.Interpelacje i zapytania Radnych.

14.Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania Radnych.

15.Wystąpienia różne.

16.Zamknięcie sesji.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                  /-/ Józef Mirek