fotografia dymu z kominów

Przypominamy o obowiązkach, wynikających z zapisów uchwały antysmogowej, która weszła w życie w 2017 roku, natomiast uchwałą nr LIX/842/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2022r. wprowadzono zmiany w terminach wymiany kotłów, do uchwały antysmogowej przyjętej 23 stycznia 2017 roku:

Najważniejsze daty związane z wdrażaniem uchwały antysmogowej dla Małopolski :

·         Do 30 kwietnia 2024 r. należy wymienić wszystkie kotły, które nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3. To tzw. „kopciuchy” są głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce. Kotły pozaklasowe emitują do atmosfery duże ilości pyłów i rakotwórczego benzo[a]pirenu, które w efekcie wpływają negatywnie na nasze zdrowie.

·         Do końca 2026 r. uchwała antysmogowa narzuca wymianę kotłów klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303:5:2012.

·         Natomiast kotły, które spełniają wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303:5:2012 i były eksploatowane przed 1 lipca 2017 r., mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

 

Również od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki, piece muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Natomiast od 30 kwietnia 2024 r. dozwolone będzie tylko używanie kominków i pieców spełniających normy emisyjne lub posiadających sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Kominki i piece, które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub nie posiadają sprawności powyżej 80% będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisje pyłu (np. elektrofiltr) do poziomu ekoprojektu. Nałożony na gminy obowiązek kontroli palenisk domowych, ma na celu także uświadamianie jak duży wpływ na zdrowie  ma jakość powietrza. Inwestycje w nowe, ekologiczne źródła ogrzewania przyczynią się do poprawy powietrza, którym oddychamy.