Cyfrowa administracja tablica

Plik graficzny z edytora

 

Projekt ma charakter lokalny, będzie realizowany na terenie Gminy Nawojowa.

Odbiorcami projektu zgodnie z SZOOP są mieszkańcy-obywatele, przedsiębiorstwa-biznes i instytucja
publ., jaką jest Urząd Gminy Nawojowa oraz jego pracownicy, w szczególności zaś:
-usługach A2B– odbiorcą usług są biznes oraz (pośrednio) urząd,
-w usługach A2C– odbiorcą usług jest obywatel oraz (pośrednio) urząd,
-w zakresie modernizacji systemów dziedzinowych oraz informatyzacji procesów administracyjnych– odbiorcą jest urząd oraz pośrednio biznes i obywatel.
Działania wdrażane w ramach projektu obejmują swoim zakresem wykorzystanie inteligentnych specjalizacji opierających się na wdrażaniu systemów IT. Nowe rozwiązania IT stosowane w projekcie służą cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych i będą powszechnie wykorzystywane.

Wartość projektu: 1 051 852,73 zł, w tym dofinansowanie 788 889,54 zł.