HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2024

w załącznikach

ULOTKA 2024 r.

Telefony do firm dotyczące reklamacji w sprawie odbioru odpadów:

Dla odpadów Zmieszanych - firma PreZero Małopolska:

18 531 45 02 lub 18 531 45 00.
Dla odpadów Segregowanych oraz Biodegradowalnych  - konsorcjum  PMP Style Sp. z o.o. - FHU ”Pałka” :

18 222 00 02.

Deklaracja do pobrania 2023 - word.           Deklaracja 2023 do pobrania - pdf.

Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 roku wynosi: 33,00 zł miesięcznie od mieszkańca segregującego odpady komunalne. W przypadku braku segegacji stawka wynosi: 99,00 zł od mieszkańca.

Zwolnienie z części z opłaty dla kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - wynosi 3,00 miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Nawojowa, przelewem na indywidualny nr konta - z dopiskiem "Opłata śmieciowa" oraz numerem nieruchomości, której opłata dotyczy.

w/w opłatę uiszcza się nadal raz na kwartał w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca każdego kwartału tj. 15 lutego, 15 maja, 15 sierpnia, 15 listopada.