Tablica - projekt piece


Przedmiotem projektu jest wymiana 60 nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe (50 i biomasowe (10) zgodne z dyrektywą Ecodesign wraz z zakupem
niezbędnej armatury i osprzętu oraz wykonaniem prac przystosowawczych instalacji wewnętrznych co i cwu do pracy z nowymi źródłami ciepła w budynkach mieszkalnych na
terenie Gminy Nawojowa.

Cele ogólne przedmiotowego projektu to:
- poprawa stanu jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Nawojowa, oraz w całym subregionie sądeckim gdzie występuje problem niskiej emisji
- dotrzymanie norm jakościowych oraz dopuszczalnych poziomów stężeń szkodliwych substancji w powietrzu atmosferycznym na terenie Gminy Nawojowa oraz całego
subregionu sądeckiego
- wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem
- poprawa jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców Gminy Nawojowa
- podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa
Cele główne/bezpośrednie projektu to:
- redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych ze spalania paliw stałych w indywidualnych systemach grzewczych
w gminie (niska emisja)
- wzrost efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego w gminie (dzięki wykorzystaniu efektywnych, niskoemisyjnych systemów grzewczych polepszeniu ulegnie
standard energetyczny budynków, wyższa sprawność wytwarzania ciepła przyczyni się znacząco do obniżenia poziomu emisji zanieczyszczeń)
- dostosowanie indywidualnych systemów grzewczych do obowiązujących standardów i norm energetycznych,
- przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną w gminie (wzrost wykorzystania nowoczesnych systemów grzewczych jako ekologicznych źródeł energii).