Logo Gminnego Punktu

 

W ramach zawartego porozumienia z WFOŚIGW w Krakowie w  Urzędzie Gminy w Nawojowej funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste Powietrze”.

 

Zestawienie tabelaryczne danych Gminy Nawojowa na dzień 31.03.2024r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

293

137

3 112 975,10 zł

 

 

Celem programu jest Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach prowadzenia punktu, wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Nawojowa  udzielają informacji o programie „Czyste powietrze”, pomagają w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczenie przyznanego dofinansowania, w tym poprawne wypełnianie wniosku o płatność oraz kompletowanie wymaganych załączników.
 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do kontaktu z Urzędem Gminy Nawojowa
i złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem Punktu.

Punkt czynny jest cały czas w godzinach pracy urzędu- w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Kontakt telefoniczny: Urząd Gminy Nawojowa 18 44 57 068

Zachęcamy do zapoznania się z Programem Czyste Powietrze, Regulaminem naboru wniosków oraz z załącznikami. Informacje na temat Programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

https://www.czystepowietrze.gov.pl/

Najważniejsze daty związane z wdrażaniem uchwały antysmogowej dla Małopolski :

·         Do 30 kwietnia 2024 r. należy wymienić wszystkie kotły, które nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3. To tzw. „kopciuchy” są głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce. Kotły pozaklasowe emitują do atmosfery duże ilości pyłów
i rakotwórczego benzo[a]pirenu, które w efekcie wpływają negatywnie na nasze zdrowie.

·         Do końca 2026 r. uchwała antysmogowa narzuca wymianę kotłów klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303:5:2012.